Kalade ja vähkide heaolu ja tervishoiud

AU.794 Mikrokraad "Kalade ja vähkide heaolu ja tervishoiud"

 

Õpe vältab 1 aasta, mikrokraadi õpe algab 2024 kevadsemestril ja lõpeb 2024 sügissemestril. Tunniplaan täpsustub.

Kevadsemestril 2024 toimub: 
VL1211 Vesiviljeluse alused 3 EAP - aine eeldab auditoorset õpet

Aine toimub neljapäeviti kell 14.15-17.00

Sügissemestril 2024 toimuvad ained (täpsemad ajad selguvad augustis):
VL.0499 Ihtüopatoloogia 3 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1196 Bioturvalisus kalakasvatuses 2 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1336 Kalade heaolu  3 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1213 Akvaristika alused ja kalad kui katseloomad 2EAP - aine eeldab auditoorset õpet

Eesmärk
Mikrokraadi taotleja omandab teadmisi Eestis kasvatatavate kalade ja vähkide
- pidamistehnoloogiatest, söötmisest ja tervishoiu probleemidest,
- levinumatest kasvatatavate kalade ja vähkide haigustest Eestis, sealhulgas EL-is teatamiskohustuslikest haigustest.

Õpiväljundid
Õppeainete eduka läbimise järel mikrokraadi taotleja:
- tunneb kalakasvatuse ja kalade tervishoiu alaseid mõisteid (eesti, inglise keeles);
- omab ülevaadet kasvatatavatest kalaliikidest Eestis;
- oskab kirjeldada vesiviljeluse viise ja rajatisi;
- oskab selgitada kalade ja vähkide  terviseprobleemide põhjuseid ning bioturvalisuse riske;
-tunneb kalade tervishoiualast seadusandlust, kaladel sagedamini esinevaid parasitaar, bakteriaal, viirus, seen ja halbadest keskkonnatingimustest põhjustatud haigusi;
-tunneb kalahaiguste bioohutuse nõudeid ja diagnoosimise meetodeid;
- oskab leida lahendusi kalatervise ja heaoluga seotud probleemide lahendamiseks;
-teab millised on levinumad kaladel kasutatavad vaktsiinid, ravimid ja raviviisid.

Sisu lühikirjeldus
Õppeaine käigus käsitletakse järgnevaid teemasid:
- kalakasvatuse olukord maailmas ja Eestis;
- kalakasvatuse ja ihtüopatoloogia alased mõisted;
- kalakasvatuse viisid (tiigikalakasvatus, basseinikalakasvatus, sumpkalakasvatus, suletud veekasutuse süsteemid);
- kalakasvatuse eesmärgid (kaubakalakasvatus, kalakasvatuslik taastootmine, ilukalade kasvatus, kalaturism);

Laboratoorsete tööde käigus õpitakse tundma:
- kalade lahangu tehnikat, parasitoloogilist uurimist;
- patoanatoomiliste muutuste kirjeldamist;
- ravimpreparaatide ja vaktsiinide kasutamist.
Tutvutakse kalade antiparasitaarse ja -bakteriaalse töötlemise tehnika ja kalatiikide/kiirvoolukanalite desinfitseerimisega erineva tootmistehnoloogiaga kalakasvandustes.             

Eeldused õppele tulekuks, olete praktik või on omandatud kraad hüdrobioloogias või kalakasvatuses või ihtüoloogias või veterinaarias.
 

Mikroprogrammil osalemise tasu 1950 eurot.


Registreerumine on lõppenud

 

Programmijuht

Liisi Veske

Eesti Maaülikool avatud ülikool
liisi.veske@emu.ee

58847561