Kalade ja vähkide heaolu ja tervishoiud

Mikrokraad "Kalade ja vähkide heaolu ja tervishoiud"

Registreerumine on lõppenud

Õpe vältab 1 aasta, mikrokraadi õpe algab 2023 kevadsemestril ja lõpeb 2023 sügissemestril. Tunniplaan täpsustub.

Kevadsemestril 2023 toimub: 
VL1211 Vesiviljeluse alused 3 EAP - aine eeldab auditoorset õpet

Aine toimub neljapäeviti kell 14.15-17.00 alates 30. jaanuarist 2023.

Sügissemestril 2023 toimuvad ained (täpsemad ajad selguvad augustis):
VL.0499 Ihtüopatoloogia 3 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1196 Bioturvalisus kalakasvatuses 2 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1336 Kalade heaolu  3 EAP - ainet on võimalik läbida veebis
VL.1213 Akvaristika alused ja kalad kui katseloomad 2EAP - toimumisaeg nov, dets 2023, aine eeldab auditoorset õpet

Eesmärk
Mikrokraadi taotleja omandab teadmisi Eestis kasvatatavate kalade ja vähkide
- pidamistehnoloogiatest, söötmisest ja tervishoiu probleemidest,
- levinumatest kasvatatavate kalade ja vähkide haigustest Eestis, sealhulgas EL-is teatamiskohustuslikest haigustest.

Õpiväljundid
Õppeainete eduka läbimise järel mikrokraadi taotleja:
- tunneb kalakasvatuse ja kalade tervishoiu alaseid mõisteid (eesti, inglise keeles);
- omab ülevaadet kasvatatavatest kalaliikidest Eestis;
- oskab kirjeldada vesiviljeluse viise ja rajatisi;
- oskab selgitada kalade ja vähkide  terviseprobleemide põhjuseid ning bioturvalisuse riske;
-tunneb kalade tervishoiualast seadusandlust, kaladel sagedamini esinevaid parasitaar, bakteriaal, viirus, seen ja halbadest keskkonnatingimustest põhjustatud haigusi;
-tunneb kalahaiguste bioohutuse nõudeid ja diagnoosimise meetodeid;
- oskab leida lahendusi kalatervise ja heaoluga seotud probleemide lahendamiseks;
-teab millised on levinumad kaladel kasutatavad vaktsiinid, ravimid ja raviviisid.

Sisu lühikirjeldus
Õppeaine käigus käsitletakse järgnevaid teemasid:
- kalakasvatuse olukord maailmas ja Eestis;
- kalakasvatuse ja ihtüopatoloogia alased mõisted;
- kalakasvatuse viisid (tiigikalakasvatus, basseinikalakasvatus, sumpkalakasvatus, suletud veekasutuse süsteemid);
- kalakasvatuse eesmärgid (kaubakalakasvatus, kalakasvatuslik taastootmine, ilukalade kasvatus, kalaturism);

Laboratoorsete tööde käigus õpitakse tundma:
- kalade lahangu tehnikat, parasitoloogilist uurimist;
- patoanatoomiliste muutuste kirjeldamist;
- ravimpreparaatide ja vaktsiinide kasutamist.
Tutvutakse kalade antiparasitaarse ja -bakteriaalse töötlemise tehnika ja kalatiikide/kiirvoolukanalite desinfitseerimisega erineva tootmistehnoloogiaga kalakasvandustes.             
Eeldused õppele tulekuks, olete praktik või on omandatud kraad hüdrobioloogias või kalakasvatuses või ihtüoloogias või veterinaarias.
Vastuvõtu piirarv: 5 mikrokraadi omandajat.

Vastutav õppejõud Priit Päkk, DVM, Ph.D,
VLI, vesiviljeluse õppetooli vanemlektor.
 

Mikroprogrammil osalemise tasu 1950 eurot.


Registreerumine on lõppenud

Programmijuht

Liisi Veske

Eesti Maaülikool avatud ülikool
liisi.veske@emu.ee